จุฬาลิขิต

"จุฬาลิขิต" เป็นการเผยแพร่ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปทราบ